Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Pasłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zspaslek.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stefan Wasiuk, e-mail: swasiuk@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 666095004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

1. Do głównego budynku szkoły można wejść przez cztery wejścia: 1) Główne Wejście od ul. Zwycięstwa; 2) Wejście do szatni; 3) Wejście boczne od parkingu; 4) Wejście od od strony północnej. Do budynku za każdym wejściem znajdują się schody. Na wprost wejścia Głównego znajduje się punkt kontrolno-informacyjny obsługiwany przez dyżurującego pracownika Obsługi. Natomiast przy wejściu do szatni znajduje się portiernia również obsługiwana przez pracowników Obsługi. Wejście boczne jest zamknięte, otwierane na wypadek wjazdu do szkoły osoby niepełnosprawnej ruchowo.
Do budynku hotelarskiego można wejść schodami od ul. Zwycięstwa. Do wejścia prowadzi również podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest zamknięte, otwierane dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Na halę sportową można wejść głównym wejściem. Przy wejściu do szatni znajduje się portiernia również obsługiwana przez pracowników Obsługi.
2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły oraz Pomieszczenia Administracji znajdują się na parterze. Do wyżej wskazanych pomieszczeń osoby niepełnosprawne mogą dotrzeć korzystając z platformy przyschodowej. Z holu głównego na parterze dzięki tradycyjnym schodom możliwy jest dostęp do sal lekcyjnych, bufetu, szatni. W budynku głównym i na hali sportowej nie ma wind. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku hotelarskim.
3.W budynku są częściowe dostosowania dla osób niepełnosprawnych:

  • platforma przyschodowa w budynku głównym,
  • winda w budynku hotelarskim,
  • na parterze budynku głównym i budynku hotelarskim znajduje się toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • podjazd do budynku hotelarskiego dla osób niepełnosprawnych.

4.W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
5.Na terenie szkoły znajdują się 4 parkingi dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
6.Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
7.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak